Medezeggenschapsraad

 

V.l.n.r. Harold Kraaijvanger, Isabel Timmermans,  Hans van der Meijden, Astrid de Jong, Susanne de Boer (secretariaat), Mandy Peterse (Voorzitter), Wilfred Rovers (secretariaat), Mandy van Eck en Heidi Biemans. Fatima Boudaoui (afwezig).

N.B. Schuingedrukt is personeelsgeleding.

Wat is de MR?

De MR is het inspraakorgaan dat namens de ouders, leerlingen en personeel meedenkt en meebeslist over alle aangelegenheden die het beleid van de school of de uitvoering daarvan betreffen. De MR heeft tevens het recht om daarover voorstellen te doen.

Welke onderwerpen komen zoal op de MR-agenda?

  • Vakantierooster
  • Jaarplan
  • Jaarverslag
  • Begroting
  • Formatieplan
  • Meerjarenplan
  • Pestprotocol
  • Veiligheidsplan
  • Beleid op het gebied van ouderbetrokkenheid

Contact?

Spreek ons aan of neem contact met ons op via de mail (mr@zwijsenkerkdriel.nl) of via Social Schools.