Kwaliteit en schoolontwikkeling

Visie Missie Identiteit en burgerschap

Kwaliteit en schoolontwikkeling binnen de Mgr. Zwijsenschool

Ons schoolplan 2023-2027 is de leidraad voor de ontwikkeling van de school gedurende een planperiode van vier schooljaren. Het schoolplan krijgt een concrete uitwerking in de jaarplannen. In het schoolondersteuningsprofiel geeft de school aan welke ondersteuning ze nu aan de leerlingen kan bieden. Kwaliteit op schoolniveau start met het kennen van de populatie (leerlingen, ouders, omgeving). Een populatie analyse geeft de school houvast in het maken van pedagogisch- didactische keuzes, keuzes in aanbod, ondersteuning etc. Periodiek houden scholen een leerling- en oudertevredenheidspeiling. Bij ons staat deze tevredenheidspeiling geagendeerd voor schooljaar 2024 – 2025. 

Het dagelijkse handelen wordt met methode toetsen en observaties gecontroleerd. Periodiek objectiveert de school haar beeld met behulp van genormeerde toetsen van Cito Leerling in Beeld (LiB). In groep 8 wordt hier de doorstroomtoets aan toegevoegd. Zowel de LiB toetsen als de doorstroomtoets worden geanalyseerd en geëvalueerd. Dit leidt waar nodig tot het aanpassen van het pedagogisch/didactisch handelen naar de leerling(en) of tot bijstelling van het leerkrachthandelen in het algemeen.

  • Onze school werkt vanuit een schoolplan met een jaarplan en een jaarverslag.
  • Het bestuur voert elk kwartaal inhoudelijke gesprekken met de scholen.
  • We werken met een leerlingenraad.

 

Kwaliteitskaarten

  1. Op onze school werken wij steeds meer met kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten zijn door de school zelf ontwikkeld. Een kwaliteitskaart borgt afspraken en handelswijzen, geeft doelen aan of beschrijft op welke manier er op school gewerkt wordt.
  2. De kwaliteitskaarten zijn naslagwerken waarin werkwijzen en afspraken rondom terugkerende onderwerpen binnen school beschreven staan.
  3. De kwaliteitskaarten worden gezien als groeidocumenten en minimaal 1x per jaar gecheckt en bijgesteld waar nodig. 
  4. De kwaliteitskaarten dragen zorg voor de borging en evaluatie van ons onderwijs en zorgen daarnaast ook voor taakverlichting. Alle relevante informatie is immers altijd direct terug te vinden. Daarnaast helpen de kwaliteitskaarten nieuwe collega’s om zicht te krijgen op onze doelen, ambities, afspraken en regels.

 

Onderwijskwaliteit en monitoring

Het nauwkeurig monitoren van onze onderwijskwaliteit doen wij voor een groot deel aan de hand van de gegevens uit Cito LiB. Ook de gegevens van methode toetsen, observatiegegevens en input van ouders maken deel uit van onze data. Door middel van het analyseren data en het bijstellen van ons handelen werken wij continu aan het verbeteren van ons onderwijs. Data worden verzameld op school-, groeps- en individueel niveau. 2x per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen leerkracht en intern begeleider om de groepskoers te bepalen.