Missie

Visie Identiteit en burgerschap Kwaliteit en schoolontwikkeling

Op de Mgr. Zwijsenschool onderwijzen, begeleiden en coachen we de ontwikkeling van al onze leerlingen met oog voor de verschillen tussen leerlingen en hun talenten. Alle aspecten van de ontwikkeling vinden wij belangrijk: cognitief, sociaal, emotioneel en creatief.

Op de Mgr. Zwijsenschool leggen we een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen, zodat dat leerlingen van school gaan met de basiskennis, de vaardigheden en het gedrag dat ze nodig hebben om in hun huidige en toekomstige leer-, leef- en werkomgeving een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Dit gebeurt in een veilige leeromgeving met aandacht en respect voor elkaar en de wereld waarin wij leven.

Onze missie is verder gericht op:

  • Respect dat richtinggevend is in ons denken en handelen;
  • Werken vanuit een duidelijke structuur en rust die ruimte bieden aan alle kinderen;
  • Een actieve ouderbetrokkenheid waarbij een wederzijdse belangstelling is voor de ontwikkeling van onze kinderen (driehoek ouder, school, kind);
  • Het streven om kinderen voor te bereiden op de samenleving van morgen waar een gezonde leefstijl centraal staat;
  • Aandacht voor talenten van kinderen waarbij we elkaar in onze kracht willen zetten. Dit geldt ook voor leerkrachten die vanuit betrokkenheid invulling geven aan schoolontwikkeling vanuit onze schoolvisie.