De Mgr. Zwijsenschool

Groot in onderwijs … groots in beweging

Wij zijn een grote school met ruim 600 leerlingen en door ons onderwijsconcept en onze visie op onderwijs zijn we ook groot in onderwijs. Wij willen voor onze leerlingen meer dan alleen een school zijn. De Mgr. Zwijsenschool verzorgt kwalitatief goed basisonderwijs dat aansluit bij de verwachtingen van basisvaardigheden in de hedendaagse moderne maatschappij. Wij ontwikkelen talenten en steken in op ICT in het kader van opbrengstgericht werken waarbij we o.a. gebruik maken van chromebooks. Tijdens de 8 jaren basisonderwijs volgen we ieder kind optimaal en anticiperen we passend op zijn ontwikkeling door ons onderwijs effectief en doelgericht af te stemmen.

De Mgr. Zwijsenschool in Kerkdriel is volop in beweging, net als de wereld om ons heen. We zijn steeds op zoek naar nieuwe lesmaterialen die uitdagen, stimuleren en aansluiten bij onze leerlingen. 
Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de ander en de ander vertrouwen geven zijn naast bewegend en adaptief  leren de uitgangspunten van onze manier van werken. 
Een kind moet lekker in zijn vel zitten, succeservaringen op kunnen doen en het gevoel hebben dat hij of zij ‘het’ kan. Dat zijn de voorwaarden voor het leren. 

Onze visie, waar we voor gaan:

De Mgr. Zwijsenschool is altijd in beweging. We zijn innovatief en willen onszelf blijven ontwikkelen. We willen het beste uit kinderen halen. Ieder met zijn of haar eigen talent. Samen werken, leren en spelen in een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Iedereen is welkom, we hebben een open houding en respect voor elkaar. 

Buiten het goed verzorgen van ons onderwijs vinden we het belangrijk dat:
 • Kinderen eigenaarschap ontwikkelen voor hun eigen leerproces;
 • Leerlingen trots zijn op hun werk en vertrouwen hebben in zichzelf;
 • Talentontwikkeling een belangrijkere plek krijgt binnen ons onderwijs;
 • ICT een (nog) belangrijkere plek gaat innemen in ons onderwijs;
 • Kinderen mediawijs worden;
 • Kinderen de vaardigheid ontwikkelen om verschillende informatie te ver-werken;
 • Het samenwerken een belangrijke plek inneemt binnen het leren;
 • Kinderen leren hoe ze moeten leren;
 • Ouders een belangrijke rol innemen binnen de ontwikkeling van de kinderen en we een nauwe samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen en respect hebben met de ouders;
 • Kinderen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en tempo;
 • Kinderen zich veilig en vertrouwd voelen tussen hun medeleerlingen, leer-krachten en de ouders op hun school.
 • Ons team een professionele leergemeenschap vormt;
 • De visie aansluit bij de visie van de stichting en de grondwaarden van het katholiek onderwijs.

Identiteit 

De Mgr. Zwijsenschool is een sfeervolle, gemoedelijke school met respect voor alle levensbeschouwingen, uitgaand van een katholieke achtergrond en waar iedereen zichzelf mag zijn. Dit betekent voor ons dat we hedendaagse waarden en aspecten uit het katholieke geloof meegeven aan de leerlingen, zonder daarbij een bepaalde waarheid op te willen leggen. Onze school staat open voor allen die zich in de uitgangspunten van de school kunnen vinden.
Wij maken onderdeel uit van Stichting Bommelerwijs, een stichting van zes katholieke basisscholen in de Bommelerwaard.

Niet alleen taal en rekenen maar ook..


Een gezonde school
Bewegen is niet alleen belangrijk voor de lichamelijke gezondheid maar het draagt ook bij aan leren samenwerken, de concentratie en minder pestgedrag. Daarom krijgen de groepen 1 t/m 8 twee keer per week bewegingsonderwijs.
De speelplaats is zo ingericht dat het voor ieder kind een veilige plek is om samen te spelen en te bewegen! De groepen 1-2 spelen aan de achterzijde van het gebouw. 

Naast sport en bewegen draagt ook gezonde voeding bij aan een gezonde leefstijl. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school. Daarom eten we op woensdag en vrijdag groente en fruit en drinken we water.

Een moestuin en een schoolboomgaard
Om gezond eten nog beter onder de aandacht te brengen zijn de groepen 5 ge-start met het zelf kweken van groente en fruit. Natuur- en milieueducatie draait om het leren waarderen van de natuur. Het planten van een zaadje doet kinderen beseffen hoe belangrijk het is om die natuur te beschermen; voor de groei van planten is immers schone grond en water nodig. Kinderen leren verantwoordelijk zijn omdat ze ergens voor moeten zorgen.

Muziek
Samen zingen en muziek maken verbindt, maakt vrolijk en stimuleert de hersenwerking. De Mgr. Zwijsenschool heeft een eigen vakdocent muziek. Eenmaal per week krijgen alle groepen les van de vakdocent muziek. Op donderdagmiddag na schooltijd repeteert het ZwijsenSchoolKoor.

Wereldoriëntatie
Naast bovengenoemde vakken en de vakken taal en rekenen is er in de groepen 1 t/m 8 ook les in de geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en Engels. 

Kortom

Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en daarom creëren wij bewust een krachtige en rijke leeromgeving, stellen wij ambitieuze doelen op en verzorgen wij uitdagend en innovatief onderwijs in een professionele, veilige en positieve omgeving. 

Wij vinden dat elk kind de kans moet krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit realiseren we door opbrengst gericht te werken en hoge doelen na te streven. Niet alleen kennis, maar ook de werkhouding, sociale ontwikkeling en studievaardigheden (leren leren) zijn hierbij van belang. Om dit te bereiken sluiten wij aan bij een aantal actuele werkwijzen, die de kwaliteit van ons onderwijs bevorderen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT